Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej aj len ako „OP“) upravujú záväzkové vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim založené kúpnou zmluvou uzavretou medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej aj len ako „Kúpna zmluva“) podľa ust. § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „Obchodný zákonník“), ako aj právne vzťahy z nich vyplývajúce alebo s nimi súvisiace.
1.2. OP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Osobitné dojednania v Kúpnej zmluve odlišné od ustanovení OP majú prednosť pred týmito OP. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať tieto OP.
1.3. Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa spravujú ustanoveniami Kúpnej zmluvy, týmito OP, Obchodným zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to v uvedenom poradí. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú rešpektovať zásady poctivého obchodného styku a obchodné zvyklosti medzi nimi

2. Zmluvné strany

2.1. Predávajúcim je obchodná spoločnosť NUTRIVET s.r.o., so sídlom Viestova 1194/15, 974 01 Banská Bystrica, tel. kontakt 0915 898 887. IČO: 51674068, DIČ: 2120751721, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:  Sro, vložka č. 34214/S. (ďalej aj len ako „Predávajúci“).
2.2. Kupujúcim je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má záujem s Predávajúcim pri výkone svojej podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti so svojou podnikateľskou činnosťou alebo pri zabezpečovaní verejných potrieb (napríklad zdravotníckych, vzdelávacích, výchovných, sociálnej starostlivosti) alebo potrieb svojejprevádzky uzavrieť Kúpnu zmluvu a ktorá s Predávajúcim uzavrie Kúpnu zmluvu a je identifikovaná v Objednávke alebo vo Faktúre (ďalej aj len ako „Kupujúci“).

3. Základné práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo kTovaru.
3.2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar od Predávajúceho a zaplatiť Kúpnu cenu.

4. Dodanie a prevzatie Tovaru

4.1. Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci (najmä liečivá), ktorých druh, množstvo a prípadne aj akosť sú špecifikované v Objednávke (ďalej aj len ako „Tovar“).

4.2. Objednávkou sa rozumie právny úkon Kupujúceho vykonaný v akejkoľvek forme a adresovaný Predávajúcemu, v ktorom Kupujúci uvedie minimálne (1.) svoje identifikačné údaje, (2.) objednávaný Tovar s určením jeho špecifikácie, druhu, množstva, prípadne aj akosti, (3.) lehotu dodania a miesto dodania Tovaru a (4.) prípadne ďalšie údaje, ktoré považuje Kupujúci za nevyhnutné, a to v znení jej prípadných zmien podľa dohody zmluvných strán (ďalej aj len ako „Objednávka“).

4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v súlade s Objednávkou. Ak Predávajúci vo výnimočných prípadoch nemôže dodať Tovar (jeho časť) v lehote podľa Objednávky, bezodkladne o tom informuje Kupujúceho a oznámi mu náhradnú lehotu na dodanie Tovaru (jeho časti). Ak Kupujúci s touto náhradnou lehotou súhlasí, Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať Tovar (jeho časť) v náhradnej lehote; ak Kupujúci s náhradnou lehotou nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od konkrétnej Objednávky alebo jej časti v rozsahu len niektorého Tovaru. Ak Kupujúci pri oznámení náhradnej lehoty Predávajúcim neoznámi Predávajúcemu svoj nesúhlas, má sa za to, že s náhradnou lehotou súhlasí.

4.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v mieste podľa Objednávky alebo v mieste následne určenom Kupujúcim, ktorým miestom môže byť vždy len sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň Kupujúceho alebo prevádzkareň Predávajúceho na území Slovenskej republiky. V osobitných prípadoch sa zmluvné strany môžu individuálne dohodnúť na inom mieste dodania Tovaru na území Slovenskej republiky.

4.5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade dodania Tovaru v inom mieste ako prevádzkarni Predávajúceho Predávajúci uskutočňuje dodanie Tovaru automobilovou prepravou, resp. je zabezpečená prostredníctvom tretej osoby, napr. zásielkovej služby, kuriérom, zmluvným partnerom Predávajúceho.

4.6. Tovar sa považuje za dodaný v momente, v ktorom Predávajúci umožní Kupujúcemu prevziať Tovar v mieste podľa bodu 4.4. OP. Momentom dodania Tovaru Kupujúcemu prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare z Predávajúceho na Kupujúceho.

4.7. Pri dodaní Tovaru Predávajúci odovzdá Kupujúcemu doklady vzťahujúce sa k Tovaru a tiež mu predloží dodací list, ktorý je Kupujúci (respektíve za neho konajúca osoba) povinný podpísať s uvedením čitateľného mena, priezviska a podpisu konajúcej osoby a podpísané vyhotovenie dodacieho listu odovzdať Predávajúcemu. Ako dodací list môže slúžiť Faktúra podľa bodu 5.2. OP. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje vykonanie kontroly podľa bodu 4.8. OP, dodanie Tovaru podľa Objednávky a súlad údajov uvedených v dodacom liste so skutočne dodaným Tovarom. Zistené vady (napríklad dodanie Tovaru iného druhu, v inom množstve alebo v inej akosti) je Kupujúci povinný uviesť v dodacom liste odovzdanom Predávajúcemu podľa tohto bodu OP; ak v podpisom potvrdenom dodacom liste nebudú uvedené žiadne vady, má sa za to, že Tovar bol dodaný bez vád. V prípade, že to budú technické možnosti Predávajúceho umožňovať, potvrdenie odovzdania tovaru bude vykonané technickým prostriedkami, ktoré budú elektronicky zachytávať miesto, čas a vyhotovenie podpisu osoby a/alebo jej pridelený pin kód, ktorá prebratie Tovaru za Kupujúceho vykoná, pričom tento postup má z hľadiska svojho obsahu a záväznosti rovnakú právnu silu ako postup uvedený v prvej vete ust. bodu 4.7 OP.

4.8. Kupujúci je povinný pri dodaní Tovaru Predávajúcim vykonať kontrolu dodaného Tovaru (druhu, množstva, akosti) a v prípade baleného Tovaru aj kontrolu obalu Tovaru. Kupujúci je povinný pri dodaní Tovaru prevziať Tovar, ktorý spĺňa požiadavky Kúpnej zmluvy.

4.9. V prípade, že Kupujúci nepreberie Tovar v čase, keď mu bude doručovaný zo strany Predávajúceho, alebo v prípade, ak Kupujúci má povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu pri doručení a pri doručovaní nedisponuje potrebnými financiami je Predávajúci

4.10. oprávnený od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov vynaložených na doručenie

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Ceny určuje Predávajúci jednotlivý tovar v ponuke Predávajúceho určené ako jednotkovú cenu za kus, váhualebo objem. Predávajúci má právo jednostranne zmeniť Ceny čo do tovaru (rozšírenie o nový druh tovaru alebo zúženie o niektorý druh tovaru) alebo ceny tovaru (zvýšenie alebo zníženie ceny), najmä v prípade zmien cien na strane dodávateľov Predávajúceho alebo z iných prevádzkových dôvodov Predávajúceho. Ceny Predávajúci udáva Kupujúcemu prostredníctvom web stránky www.nutrivet.sk.

5.2. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť kúpnu cenu za dodaný Tovar vo výške podľa Cien uvedených naweb stránke www.nutrivet.sk a po zohľadnení individuálnych zliav Kupujúceho. Kupujúci je povinný Predávajúcemuzaplatiť kúpnu cenu vo výške, na ktorej sa zmluvné strany dohodnú po vykonaní Objednávky Kupujúcim (ďalej aj len ako „Kúpna cena“).

5.3. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť Kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej Predávajúcim, ktorú Predávajúci zašle e-mailom v elektronickej podobe pri platbe prevodom, v papierovej forme pri platbe na dobierku. Vprípade, ak o to Kupujúci požiada, bude mu odovzdaná faktúra pri dodaní Tovaru alebo ktorú Predávajúci doručí Kupujúcemu neskôr osobne, prostredníctvom poštového podniku (ďalej aj len ako „Faktúra“). Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa osobitných právnych predpisov; ak podľa Kupujúceho Faktúra tieto náležitosti nespĺňa, je povinný ju Predávajúcemu vrátiť bezodkladne po jej doručení, pričom Predávajúci je následne povinný bezodkladne túto Faktúru opraviť a doručiť ju Kupujúcemu. Kupujúci výslovne súhlasí, že Faktúra, na ktorej bude absentovať podpis a/alebo pečiatka Predávajúceho spĺňa pre účel zaplatenia Faktúry všetky požadované náležitosti a nie je dôvodom na vrátenie Faktúry, resp. na riadne a včasné nezaplatenie Faktúry. Kupujúci je taktiež povinný informovať Predávajúceho o akýchkoľvek zmenách potrebných pre riadnu fakturáciu, pričom pokiaľ zmenu Kupujúci Predávajúcemu neoznámipred momentom vystavenie Faktúry Predávajúcim, môže Kupujúci vrátiť Faktúru na opravu avšak Kúpnu cenu je povinný zaplatiť v lehote pôvodnej Faktúry (t.j. faktúry s nesprávnymi údajmi).

5.4. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť Kúpnu cenu v momente ako si objedná tovar s titulom platbyPrevodom podľa údajov uvedených na Faktúre alebo s titulom platby Dobierka pri prevzatí tovaru od kuriéra.

5.5. Kupujúci je povinný Predávajúcemu zaplatiť Kúpnu cenu prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený na Faktúre. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú dňom pripísania peňažných prostriedkov vo výške Kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho.

5.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k dodanému Tovaru úplným zaplatením Kúpnej ceny.

5.7. V prípade, že bude Kupujúci v omeškaní s uhradením faktúry, je Predávajúci oprávnený voči pohľadávke z takejto faktúry započítať nároky vyplývajúce z ním (Predávajúcim) vystavených dobropisov pre Kupujúceho.

6. Zodpovednosť za vady Tovaru

6.1. Vady Tovaru, ktoré je možné zistiť pri dodaní Tovaru (najmä dodanie iného druhu Tovaru, dodanie Tovaru v menšom množstve, dodanie Tovaru po vyznačenom dátume minimálnej trvanlivosti), je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho najneskôr pri vykonaní kontroly podľa bodu 4.8. OP ich zaznamenaním do dodacieho listu. Skryté vady Tovaru, ktoré mal Tovar v čase jeho dodania Kupujúcemu, je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho bezodkladne po tom, ako tieto zistí, a to oznámením (reklamáciou), vykonaným emailom na adresu info@nutrivet.sk.ale nie ústne ani telefonicky, v ktorom uvedie minimálne (1.) identifikačné údaje Kupujúceho, (2.) špecifikáciu Tovaru a skrytej vady Tovaru, (3.) dátum zistenia tejto vady, (4.) číslo objednávky, číslo faktúry vzťahujúcich sa k dodaniu reklamovaného Tovaru a (5.) prípadne ďalšie informácie potrebné pre posúdenie zodpovednosti Predávajúceho za vady konkrétneho Tovaru. Kupujúci je povinný umožniť Predávajúcemu obhliadku reklamovaného Tovaru a poskytnúť mu inú súčinnosť potrebnú na posúdenie reklamácie.

6.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne po jej uplatnení Kupujúcim, najneskôr však v lehote tridsať (30) pracovných dní odo dňa jej uplatnenia. Za vybavenie reklamácie sa považuje uspokojenie nároku Kupujúceho zo zodpovednosti Predávajúceho za vady podľa bodu 6.3. OP alebo oznámenie Predávajúceho adresované Kupujúcemu o neopodstatnenosti reklamácie.

6.3. Ak Predávajúci zistí opodstatnenosť reklamácie Kupujúceho, podľa povahy vady Tovaru a svojej voľby (1.) dodá Kupujúcemu tovar, ktorým nahradí vadný Tovar, alebo (2.) dodá Kupujúcemu chýbajúci Tovar, alebo (3.) poskytne Kupujúcemu zľavu z Kúpnej ceny vo výške podľa ceny vadného Tovaru, ak vada spočíva v nedodaní konkrétneho Tovaru, respektíve v konkrétnom množstve a za tento bola Kupujúcemu vyfakturovaná alebo Kupujúcim aj zaplatená Kúpna cena, alebo (4.) poskytne Kupujúcemu zľavu z Kúpnej ceny vo výške pomernej časti ceny vadného Tovaru, ak vada spočíva v tom, že Kupujúcemu bol dodaný predajný Tovar, ale v nižšej akosti. Kupujúci je povinný Predávajúcemu vydať vadný Tovar, za ktorý bude Kupujúcemu dodaný náhradný tovar [bod (1.)] alebo poskytnutá zľava z Kúpnej ceny [bod (3.)].

7. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

7.1. Zmluvná strana môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť len z dôvodov uvedených v OP.

7.2. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu ani v lehote desať (10) dní po uplynutí lehoty splatnosti podľa bodu 5.4. OP.

7.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak Predávajúci nevybaví reklamáciu v lehote podľa bodu 6.2.OP.

7.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme s uvedením dôvodu odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

7.5. Odstúpením od Kúpnej zmluvy zanikajú nesplnené práva a povinnosti zmluvných strán z Kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sú povinné vydať si navzájom poskytnuté plnenia, respektíve ak toto nie je možné, peňažnú náhradu takto poskytnutých plnení.

8. Používanie a ochrana získaných údajov

8.1. Kupujúci udeľuje súhlas, aby Predávajúci spracúval a používal jeho údaje, ktoré sú chránené podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Udelený súhlas sa týka najmä nasledovných údajov: titul, meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, kontaktné údaje, číslo bankového účtu, e-mailová adresa, telefónne číslo, identifikačné údaje zapisované do obchodného, živnostenského alebo registra organizácií, rovnako údaje o daňovej identifikácií, ďalej ohľadne názve, druhu, typu a množstva tovaru, ktorý Kupujúci od Predávajúceho kúpil. Predávajúci je oprávnený tieto údaje spracúvať a používať na účely plnenia svojich povinností voči Kupujúcemu ako aj voči tretím osobám, predovšetkým dodávateľom Predávajúceho, ďalej na obchodné, marketingové a informačné účely.

8.2. Kupujúci v rozsahu podľa bodu 8.1 OP tiež udeľuje súhlas, aby údaje spracúval pre Predávajúceho sprostredkovateľ, ktorý spracúva údaje na účely plnenia jeho daňových povinností ako aj na účely marketingu Predávajúceho.

8.3. Pokiaľ bude Predávajúci používať e-mail na účely zasielania e-mailových správ marketingového charakteru, je Kupujúci oprávnený kedykoľvek zasielanie zrušiť a to prostredníctvom oznámenia na emailovej adrese info@nutrivet.sk

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto OP sú zverejnené www.nutrivet.sk. Vykonaním Objednávky Kupujúci súhlasí s ustanoveniami týchto OP.

9.2. Predávajúci je oprávnený zmeniť OP a každú ich zmenu je povinný bezodkladne zverejniť na internetovej stránke www.nutrivet.sk. Zmenené OP sa nepoužijú na záväzkové vzťahy vzniknuté pred touto zmenou. Pri zmene OP Predávajúci vždy vyhotoví úplné znenie OP v znení ich zmien. Vykonaním Objednávky Kupujúci súhlasí s ustanoveniami OP v znení ich neskorších zmien.

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie medzi nimi sa bude uskutočňovať, ak v jednotlivom ustanovení OP nie je ustanovené inak, osobne, prostredníctvom poštového podniku alebo kuriéra, alebo emailom. Za moment doručenia zásielky sa považuje (1.) prevzatie zásielky adresátom, (2.) vrátenie zásielky neprevzatej adresátom v odbernej lehote odosielateľovi, (3.) vrátenie zásielky odosielateľovi z dôvodu odmietnutia jej prevzatia adresátom alebo (4.) vrátenie zásielky odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“ alebo inou poznámkou obdobného významu. Email sa považuje za doručený momentom jeho odoslania adresátovi.

9.4. Pre právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou, ako aj pre právne vzťahy súvisiace s Kúpnou zmluvou alebo z Kúpnej zmluvy vyplývajúce vrátane zodpovednostných právnych vzťahov je rozhodným právny poriadok Slovenskej republiky s vylúčením jeho kolíznych noriem.